Dr med. Ana Tomas Petrović

Др Мед. Ана Томас Петровиќ, заврши студии по општа медицина на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Нови Сад во 2013 година, каде што се запиша на докторски студии по клиничка медицина истата година. Во моментов е вработена како асистент на Одделот за фармакологија, токсикологија и клиничка фармакологија, Медицински факултет во Нови Сад.

Член е на повеќе стручни и научни здруженија, добитник на разни награди, досега учествувала во повеќе национални и една меѓународна и во моментов е учесник во три национални истражувачки проекти. Тој е автор и коавтор на 22 труда во меѓународни списанија индексирани во мрежата на науки, од различни категории и голем број трудови на меѓународни и национални научни конференции.


aanaa_tomas@yahoo.com

Dr med. Ana Tomas Petrović

Dr med. Ana Tomas Petrović