Ivana Golubović

Ивана Голубовиќ дипломира и магистрира на Универзитетот во Белград со тема од областа на медицинските хуманистички науки. Таа е основач на националното здружение на пациенти со наследен ангиоедем „ХАЕ Србија“. Од 2016 година, таа има спроведено неколку проекти со цел подигнување на свеста за наследниот ангиоедем и во стручната и во пошироката јавност. Таа учествуваше во организација на тркалезни маси посветени на оваа ретка болест на професионални здравствени собири во Србија, организираше состаноци со меѓународно учество и презентираше на професионални конференции во земјата и странство.


ivana@retkebolesti.com

Ivana Golubović

Ivana Golubović